Untitled Document
keranvazin.com

تهیه فلزاتی مانند نیکل و مس از طریق خارج سازی آن ها از سنگ های معدنی در محیط های شامل اسید سولفوریک و طی فرآیندهای شیمیایی در چند مرحله انجام می گیرد. محیط شیمیایی را تا دمای 100° C  جهت حلالیت بیشتر سنگ معدن حرارت می دهند. سیستم پوششی بایستی در مقابل مواد شیمیایی و فرسایش  مقاوم باشد.

 

REMA TIP TOP جهت جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از خوردگی مواد شیمیایی و سایش مکانیکی سیستم های آستر لاستیکی ولکانیزه شده یا خود ولکانیزه کننده (CHEMOLINE) را برای مخازن با نام طراحی و  پیشنهاد می نماید

این نوع پوشش های پیشنهادی  REMA TIP TOP  در عمل موفقیت و کارایی خود را بیش از بیست سال ثابت کرده است.
Untitled Document