Untitled Document
keranvazin.com

REMA TIP TOP مواد پوششی و آسترلاستیکی برای کاربردهای متفاوت در نیروگاه ها را تامین نموده که با سوخت های فسیلی از جمله ذغال قهوه ای و ذغال نیمه آنتراسیت عمل می نمایند. این آستری ضمن حفاظت پوششی از بخش های حساس نیروگاهها و همچنین کاربرد در تأسیسات گوگردزدایی و حفاظت دربرابرمحیط های آبی، دارای سیستم های آستری می باشد که برای حفاظت از خوردگی در شرایط خاص و برای تجهیزات متفاوت طراحی شده است. سیستم های حفاظت از خوردگی REMA TIP TOP ضمن داشتن مقاومت شیمیایی عالی در دمای بالا و در برابر نفوذ بخارآب اشباع شده، طراحی ویژه ای را نیز بر اساس نیاز مشتریان و کارخانجات ارائه می نماید.

 REMA TIP TOP می تواند طبق شرایط و براساس نیاز مشتریان، سیستم های آستری مناسب پیش ولکانیزه شده یا خود ولکانیزه کننده(CHEMOLINE)  یا سیستم های آستری چند لایه قابل اعمال توسط کاردک یا اسپری  (COROFLAKE, TIP TOP LINING) را پیشنهاد نماید.

Untitled Document